BİZİMLE

İLETİŞİM KURUN

0262 331 85 03

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Kişilik kavramı, bireyin kendine özgü olan ve başkalarından ayırt ettiren uyum özelliklerini içerir. Kişiliğin oluşumu:

Doğum öncesi, doğum sonrası ve çocukluk çağındaki fiziksel, ruhsal koşullar,

Olgunlaşma, öğrenme ve toplumsallaşma etkenleriyle biçimlenir.

Kişilik bozukluğunun tanısında önemli sorunlardan birisi kişilik bozukluğu ve kişilik yapısının karışmasıdır. Kişilik bozukluğu tanısı koyabilmek için öncelikle bireyin toplumsal uyumunda, düzenli iş tutabilmesinde, ilişkilerinde süreklilik sağlayabilmesinde önemli bozuklukların uzun süreli olarak bulunması gerekir.

Kişilik bozukluklarında sık görülen ortak özellikler :

Benliğe yerleşmiş olan davranış örüntülerinin uyum amacı ile esneklik göstermeden sürdürülmesi; örneğin yapılan yanlışların sürekli yinelenmesi

Topluma aykırı davranışlar gösterilmesi

Çocukluktan ya da ilk ergenlik çağından beri süregelmesi

Toplum içinde, iş yaşamında belirgin bozulmaya yol açması

Genellikle benliğe uyumlu olması, yani benimsenmiş olması ve değiştirilmek istenmemesi, bazen de benlikçe benimsenmemiş olmasına rağmen değiştirilememesi

Genel olarak çevre ile çatışma ve sürtüşmeye yol açması, kendisini çevreye değil, çevreyi kendisine uydurmaya çalışması

Kişinin bilişsel yetilerinde, temel duygulanım ve düşünce yapısında belirgin bozukluk olmaması

Sıklık ve yaygınlık 

Kişilik bozuklarında sıklık ve yaygınlık oranları toplumdan topluma ve bir toplum içinde değişik kesimlere göre değişkenlik gösterir. Ayrıca toplumu tarayarak yapılan çalışmalarda güvenilirlik düşüktür. Yaygınlık oranını saptamada diğer bir güçlük de, kişilik bozukluklarının çoğunda sıklıkla bir başka psikiyatrik rahatsızlığın bulunmasıdır.

Anti sosyal kişilik bozukluğu geleneksel yaşam biçimini koruyan kırsal bölgelerde, kentsel bölgelere göre daha düşüktür. Sanayileşmiş, kentleşmiş toplum içinde sosyo-kültürel-ekonomik düzeyi düşük, hızla değişen, töre ve gelenekleri sarsılmış kesimlerde daha sık görülür. Gelişmiş, sanayileşmiş toplumlarda yapılan araştırmalarda kişilik bozukluklarının yaygınlık oranı % 5-20 arasında değişmektedir. Erkeklerde kadınlardan 4-5 kat fazladır.

Oluş nedenleri 

Yapılan çalışmalarda genetik ve yapısal etkenlerin bazı kişilik bozukluklarına yatkınlık oluşturduğu anlaşılmıştır.

Çevresel etkenler: Kişilik bozukluklarının gelişmesinde aile ve toplumsal çevrenin önemli etken olduğu bilinmektedir. Örneğin; çok ağır baskılar, cezalandırıcı tutumlar altında yetişen çocuklarda aşırı uysal, çekinik kişilik ya da antisosyal kişilik gelişebilir.

Tipleri

Üç ana grup altında sınıflanmış on iki adet kişilik bozukluğu tipi vardır.

Kişilik Bozukluklarında Tedavi

Çoğu kişilik bozukluklarında kişilerin yakınmaları kendilerine değil çevreye yönelik olduğundan tedaviye başvurmaları zordur. Ancak başarısızlık, mutsuzluk ya da mevcut olan kişilik bozukluğu zemininde gelişen diğer psikiyatrik bozukluklarla hekime başvurabilirler.

Tedavide diğer psikiyatrik bozuklukların ön plana çıktığı durumlarda ya da ilaçla müdahalenin etkin ve öncelikli olduğu durumlarda uygun ilaçlar kullanılabilir. Ancak temel tedavide genellikle psikoterapi kullanılır.

PSİKİYATRi